solar

solar cellน้าแรก
พลังงานแสงอาทิตย์ solar cell โซลาร์เซลล์

Image

พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นกำลังแรงงานเวียน ( Renewable Energy ) สามารถนำมาใช้ได้วิธีไม่สิ้นสุดและมีลักษณะแพร่ไปถึงผู้ใช้โดยตรงอีกทั้งยังเป็นอู่กำลังแรงงานที่ไร้มลทินแคล้วคลาดมลพิษต่อสิ่งโอบล้อมและตามปกติมานพใช้พลังงานแสงอาทิตย์ตามเทพนิรมิตในชีวาเป็นนิตย์วันอยู่แล้ว

ตลอดหลายปีมานี้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ได้รับการพัฒนาจนกระทั่งขั้นนำมาใช้งานได้จริง วิธีไรก็ตามการชักจูงอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์กองนี้มาใช้อย่างมีอำนาจจำต้องต้องทราบพลังพลังงานแสงอาทิตย์ของเขตที่จะใช้งานด้วย โดยทั่วถึงอำนาจพลังงานแสงอาทิตย์ของตำแหน่งที่ตั้งแห่งเพียงผู้เดียวจะสูงหรือต่ำ ขึ้นอยู่กับผลรวมรังสีดวงพระอาทิตย์ที่ตกกระทบเขตนั้น โดยมณฑลที่ได้รับรังสีดวงตะวันมากก็จะมีประสิทธิภาพในการชักนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้สูง เพื่อการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์รวมแสงเราต้องต้องทราบสัดส่วนของรังสีรวมต่อรังสีกระจายด้วย

เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นกำลังแรงงานทดแทนพันธุ์สับเปลี่ยนที่ใช้แล้วเกิดขึ้นใหม่ได้ตาม ธรรมชาติ เป็นแรงงานที่เกลี้ยง รอดไปมลภาวะ และเป็นกำลังแรงงานที่มีพลังสูง ในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เชี่ยวชาญแยกประเภทออกเป็น 2 รูปแบบคือ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพราะผลิตแนวทางไฟฟ้า และการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพราะด้วยผลิตความร้อน

1) เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้ผลิตทางกระแสไฟฟ้า ตัวอย่างเช่น ระบบผลิตแนวทางกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงดวงอาทิตย์ แบ่งออกเป็น 3 ระบบ คือ

เซลล์แสงสัปดาห์แบบไท (PV Stand alone system) พลังงานแสงอาทิตย์ solar cell โซลาร์เซลล์

เป็นระบบผลิตกระแสไฟฟ้าที่ได้รับการดีไซน์เพราะว่าใช้งานในภูมิประเทศชนบทที่ไร้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้า เครื่องใช้ไม้สอยระบบที่ประธานต่อเรือด้วยแผงเซลล์แสงดวงอาทิตย์ วัสดุสั่งงานการยาประจุแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ และวัสดุพลิกผันระบบกระแสไฟฟ้าแนวทางตรงเป็นกระแสไฟแนวทางสลับแบบเสรีภาพ

เซลล์แสงตะวันแบบต่อกับระบบขาย (PV Grid connected system)

เป็นระบบผลิตกระแสไฟฟ้าที่ถูกออกแบบเหตุด้วยผลิตกระแสไฟผ่านเครื่องไม้เครื่องมือพลิกระบบกระแสไฟแนวทางตรงเป็นไฟฟ้าแนวทางสลับเข้าสู่ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าโดยตรง ใช้ผลิตกระแสไฟในเขตพารา หรือพท.ที่มีระบบจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเข้าถึง เครื่องใช้ไม้สอยระบบที่เอ้สร้างด้วยแผงเซลล์แสงสัปดาห์ วัสดุอุปกรณ์พลิกระบบกระแสไฟฟ้าทางตรงเป็นกระแสไฟฟ้ากระแสสลับชนิดต่อกับระบบจำหน่ายไฟฟ้า

เซลล์แสงดวงอาทิตย์แบบผสมผสาน (PV Hybrid system)

เป็นระบบผลิตกระแสไฟฟ้าที่ถูกออกแบบเพราะเข้าทำงานร่วมกับวัสดุผลิตไฟฟ้าอื่นๆ เช่น ระบบเซลล์แสงสัปดาห์กับแรงงานลม และเครื่องยนต์กลไกดีเซล ระบบเซลล์แสงตะวันกับพลังงานลม และกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ ฯลฯ โดยรูปแบบระบบจะขึ้นอยู่กับการดีไซน์ตามเป้าประสงค์แผนการเป็นกรณีแต่

2) เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพราะผลิตความร้อน ยกตัวอย่างเช่น การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบ่งออกเป็น 3 ชนิด

การผลิตน้ำร้อนชนิดไหลเวียนตามเทพนิรมิต พลังงานแสงอาทิตย์ solar cell โซลาร์เซลล์

สำเร็จผลิตน้ำร้อนชนิดที่มีถังเก็บอยู่สูงกว่าแผงรับแสงสุริยา ใช้หลักการเดินสะพัดตามเทพนิรมิต

การผลิตน้ำร้อนชนิดใช้ปั๊มน้ำเวียน

เหมาะสมเหตุด้วยการใช้ผลิตน้ำร้อนผลรวมมาก และมีการใช้แบบต่อเกี่ยวเนื่อง พลังงานแสงอาทิตย์ solar cell โซลาร์เซลล์

การผลิตน้ำร้อนชนิดผสมผสาน

เป็นการชี้นำเทคโนโลยีการผลิตน้ำร้อนจากแสงตะวันมาผสมผสานกับความร้อนมากเกินทิ้งจากการถ่ายเทความร้อนของเครื่องมือทำความเย็น หรือเครื่องปรับอากาศ โดยผ่านวัสดุแลกกลับความร้อน

การอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ปัจจุบันมีการนับถือใช้งาน 3 รูปพรรณสัณฐาน คือ

การอบแห้งระบบ Passive

เป็นระบบที่เครื่องมืออบแห้งเข้าทำงานโดยเข้าอยู่พลังงานแสงอาทิตย์และแนวทางลมที่พัดผ่าน

การอบแห้งระบบ Active

เป็นระบบอบแห้งที่มีเครื่องเคราช่วยให้โพยมไหลหมุนเวียนในทิศทางที่ใคร่ เช่น มีพัดลมติดตั้งในระบบเพราะด้วยข่มขู่ให้มีการไหลของภูมิอากาศผ่านระบบ

การอบแห้งระบบ Hybrid พลังงานแสงอาทิตย์ solar cell โซลาร์เซลล์

เป็นระบบอบแห้งที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และยังต้องอาศัยกำลังแรงงานในรูปแบบอื่นๆ ช่วยในเวลาที่มีแสงดวงอาทิตย์ไม่บ่อย หรืองกให้พืชผลทางการทุ่งแห้งเร็วขึ้น

พลังงานแสงอาทิตย์ – การกลับแสงพระอาทิตย์เป็นพลังงาน

พลังงานแสงอาทิตย์ถูกใช้งานวิธีมากแล้วในหลายส่วนของโลก และมีอำนาจในการผลิตกำลังแรงงานมากกว่าการเสวยแรงงานของโลกในสมัยปัจจุบันหลายเท่าหากใช้ผลวิธีควรสม พลังงานแสงอาทิตย์เชี่ยวชาญใช้ต่อหน้าเพราะผลิตไฟฟ้าหรือเหตุด้วยก่อเหตุขึ้นร้อน หรือแม้แต่หาเรื่องเย็น ความสามารถในอนาคตของพลังงานแสงอาทิตย์นั้นถูกเล็กโดยแค่พ่างความสมัครใจของเราที่จะคว้าทางนั้นไว้

มีวิธีการเยอะแยะที่สามารถนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้งานได้ พืชกลับแสงพระอาทิตย์เป็นแรงงานทางเคมีโดยใช้การสังเคราะห์แสง เราใช้ค่าจากพลังงานนี้โดยการกินพืชและเผาฟืน ทำนองไรก็ตามคำว่า “พลังงานแสงอาทิตย์” หมายถึงการพลิกแสงอาทิตย์ต่อหน้ามากกว่าพลิกไปเป็นแรงงานความร้อนหรือพลังงานกระแสไฟฟ้าเพราะด้วยใช้งาน ประเภทพื้นฐานของพลังงานแสงอาทิตย์ คือ “พลังความร้อนแสงสัปดาห์” และ “เซลล์แสงดวงอาทิตย์”

บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ในแว่นแคว้นอังกฤษ พลังงานแสงอาทิตย์เชี่ยวชาญผลิตไฟฟ้าและน้ำร้อนเพราะด้วยใช้ในมณฑลได้

บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ในแว่นแคว้นอังกฤษ พลังงานแสงอาทิตย์เก่งผลิตกระแสไฟและน้ำร้อนเพราะใช้ในรัฐได้

เซลล์แสงสัปดาห์

กระบวนการของเซลล์แสงดวงอาทิตย์คือการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสง ความลับของขั้นตอนนี้คือการใช้สารกึ่งสื่อที่สามารถปรับพลิกให้ควรสมเพื่อให้ยอมประจุกระแสไฟฟ้า ซึ่งเป็นสิ่งเล็กๆที่ถูกชาร์จที่ขั้วไฟฟ้านิเสธ สิ่งนี้เป็นพื้นฐานของกระแสไฟฟ้า

สารกึ่งพาหะที่ใช้กันมากหัวในเซลล์แสงพระอาทิตย์คือซิลิกอน ซึ่งเป็นองค์ทำที่พบโดยถ้วนทั่วในทราย เซลล์แสงตะวันทุกชิ้นมีสารกึ่งตัวเอกดังบอก 2 ชั้น ชั้นเอ็ด 1ถูกชาร์จที่ขั้วบวก อีกชั้นโดดๆถูกชาร์จที่ขั้วนิเสธ ครั้นแสงส่องมาสู่สารกึ่งดาวเด่น สนามไฟฟ้าที่แล่นผ่านส่วนที่ 2 ชั้นนี้ตัดกันทำเอาไฟฟ้าลื่นไหล ทำให้เกิดแนวทางไฟฟ้าสลับ ยิ่งแสงส่องแรงมากเพียงไร ไฟฟ้าก็ลื่นไหลมากขึ้นเฉพาะ

ดังนั้นระบบเซลล์แสงดวงอาทิตย์จึงไม่ต้องการแสงสัปดาห์ที่สว่างในการปฏิบัติการงาน เว้นแต่นี้ยังผลิตไฟฟ้าในวันเมฆคลุ้มได้ด้วยเกี่ยวพันจากผลิตกระแสไฟฟ้าได้หุ่นกับความหนาแน่นของเมฆ เว้นเสียแต่นี้ วันที่มีเมฆน้อยยังผลิตกำลังแรงงานได้สูงขึ้นกว่าวันที่คคนางค์ชื่นบานไร้เมฆ เกี่ยวพันจากแสงสัปดาห์กระเด้งมาจากเมฆ

เป็นเหตุการณ์ปกติในปัจจุบันนี้ที่จะใช้เซลล์แสงตะวันขนาดเล็กมากให้พลังงานให้กับเครื่องไม้เครื่องมือขนาดเล็ก เช่น สิ่งของคิดเลข เว้นแต่นี้เซลล์แสงสัปดาห์ยังใช้เหตุด้วยผลิตกระแสไฟฟ้าในเขตที่ไร้สายส่งกระแสไฟ เราได้พัฒนาตู้เย็นที่เอื้อนว่าความเย็นจากแสงสัปดาห์ (Solar Chill) ที่ทำได้ประพฤติงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หลังจากประลองแล้วจะถูกนำไปใช้ในองค์การสิทธิ์มนุษยชนสำหรับช่วยให้บริการวัคซีนในเขตที่พ้นไปไฟฟ้า และจะถูกนำไปใช้โดยผู้ที่ไม่ปรารถนาพึ่งพิงสายส่งกระแสไฟฟ้าสำหรับสงวนความเย็นของของกิน

เว้นแต่นี้ สถาปนิกยังใช้เซลล์แสงตะวันเติมให้มากขึ้นโดยใช้เป็นคุณรูปพรรณสำคัญของการดีไซน์ ตัวดั่งเช่น ประทุนกระเบื้องหรือหินชนวนติดเซลล์แสงพระอาทิตย์เก่งใช้แทนอุปกรณ์ทำประทุนที่ใช้กันตลอด ฟิล์มบอบบางที่ยืดหยุ่นทำได้นำไปสร้างเข้ากับหลังคารูปโค้งได้ ในขณะที่ฟิล์มถ่ายรูปกึ่งโปร่งใสเป็นเหตุให้เกิดการผสมผสานแสงเงาเข้ากับแสงในตอนกลางวัน เว้นแต่ว่านี้เซลล์แสงอาทิตย์ยังทำได้ผลิตกำลังแรงงานอุตดมให้กับอาคารในวันลมฟ้าอากาศร้อนในฤดูร้อนตราบใดระบบปรับโพยมต้องใช้แรงงานมากเป็นยอด ดังนั้นจึงช่วยลดภาวะกระแสไฟเพิ่มให้จำนวนรวมขึ้นสูงสุด

เซลล์แสงสุริยาทั้งขนาดใหญ่และเล็กเชี่ยวชาญผลิตแรงงานให้กับสายส่งกระแสไฟ หรือดำเนินการได้ด้วยตัวของมันเอง

โรงกระแสไฟฟ้าพลังความร้อนจากแสงพระอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์ solar cell โซลาร์เซลล์

ฟาร์มเซลล์แสงสัปดาห์ในแคลิฟอร์เนีย

ฟาร์มเซลล์แสงพระอาทิตย์ในแคลิฟอร์เนีย

กระจกขนาดใหญ่รวมแสงสัปดาห์ให้อยู่ในเส้นหรือจุดอย่างเดียว ความร้อนที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นนี้ใช้ผลิตไอน้ำ จากนั้นไอน้ำที่ร้อนและมีแรงดันสูงให้แรงงานกับใบพัด ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดไฟฟ้า ในถิ่นที่แสงตะวันร้อนแรงมาก โรงกระแสไฟฟ้าพลังความร้อนจากแสงพระอาทิตย์เก่งรับรับรองได้ว่าจะมีการแบ่งกันผลิตไฟฟ้าได้จำนวนมากเท่าๆ กัน

จากความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าในปัจจุบันนี้ที่พาง 354 เมกะวัตต์ โรงกระแสไฟฟ้าพลังความร้อนจากแสงสัปดาห์ที่มีความเก่งในการผลิตอยู่ตัวแล้วจะผลิตไฟฟ้าได้เกิน 5,000 เมกะวัตต์ ภายในพ.ศ. 2558 ตามที่ได้คาดการณ์ไว้ ความรอบรู้ในการผลิตเติมเติมจะเติมให้ขึ้นหวุดหวิดถึง 4,500 เมกะวัตต์ต่อปี ภายในพ.ศ. 2563 และกำลังแรงงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่มีความทำได้ในการผลิตอยู่ตัวแล้วทั่วโลกอาจเพิ่มขึ้นไปถึงแทบจะ 30,000 เมกะวัตต์ ซึ่งมากควรจะจ่ายไฟฟ้าให้กับบ้าน 30 ล้านหลัง

การทำความร้อนและการก่อเรื่องขึ้นเย็นจากแสงสุริยา พลังงานแสงอาทิตย์ solar cell โซลาร์เซลล์

การทำความร้อนจากแสงตะวันใช้ความร้อนจากดวงพระอาทิตย์ต่อหน้า ตัวสะสมความร้อนจากแสงตะวันบนหลังคาของคุณทำได้ผลิตน้ำร้อนเพื่อบ้านคุณได้ และช่วยให้ความร้อนแก่บ้านของคุณ ระบบความร้อนจากแสงพระอาทิตย์มีพื้นฐานอยู่บนหลักการกล้วยๆ ที่รู้จักมักจี่กันมาหลายศตพรรษ นั่นคือ ดวงสัปดาห์ทำความร้อนให้น้ำที่อยู่ในท่อทึบแสง สมัยปัจจุบันเทคโนโลยีความร้อนจากแสงดวงอาทิตย์ในตลาดมีพลังและน่าค้างถือสูง และผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับวัสดุอุปกรณ์ผลรวมมาก ตั้งแต่น้ำร้อนและการก่อเรื่องขึ้นร้อนในโรงเรือนพักอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์ ไปตราบใดการก่อเหตุขึ้นร้อนในสระว่ายน้ำ การก่อเหตุขึ้นเย็นโดยใช้แสงสัปดาห์ การก่อเรื่องขึ้นร้อนในกระบวนการอุตสาหกรรม และ การขจัดความเค็มของน้ำดื่ม

การผลิตน้ำร้อนในครัวเหย้าเรือนเสร็จใช้งานความร้อนจากแสงสุริยาที่นิยมเป็นยอดในปัจจุบัน ในบางรัฐการผลิตน้ำร้อนเป็นส่วนทั่วๆ ไปในตึกพักอาศัย พลังงานแสงอาทิตย์สามารถตอบสนองความงกใช้น้ำร้อนได้เกือบจะถึง 100% ขึ้นอยู่กับสภาพและการกำหนดองค์ประกอบกิจของระบบ ระบบที่ใหญ่กว่าทำได้ตอบสนองความงกกำลังแรงงานโควตามากเพราะว่าการหาเรื่องร้อนในสถานที่ เทคโนโลยีพรรค์หลัก 2 พันธุ์ ยกตัวอย่างเช่น

ท่อสูญญากาศ – ตัวดูดซับข้างในท่อสูญญากาศดูดซับรังสีจากดวงพระอาทิตย์และหาเรื่องร้อนให้กับของเหลวข้างใน ปานกับตัวดูดซับในแผงเซลล์แสงสัปดาห์แบบแบน ตัวสะท้อนแสงด้านหลังท่อเป็นตัวดูดซับลำแสงแถมเติม ไม่ว่าดวงอาทิตย์จะอยู่ในองศาใด ท่อสูญญากาศรูปทรงกลมจะช่วยให้แสงสัปดาห์เดินทางไปยังตัวดูดซับได้โดยตรง แม้แต่ในวันเมฆคลุ้มที่แสงเข้ามาในหลายองศาพร้อมกันแต่ตัวดูดสะสมแสงของท่อสูญญากาศก็ยังมีศักยภาพมาก

ตัวสะสมแสงดวงอาทิตย์ของแผงเซลล์แสงสัปดาห์แบบแบน – เอิ้นธรรมดาๆ ตัวสะสมแสงเป็นกล่องที่มีฝาเป็นกระจก ที่ตั้งอยู่บนประทุนเหมือนกับบัญชรบนประทุน ในกลักนี้มีชุดท่อดามพ์ที่มีปีกทองแดงติดอยู่ โครงก่อมวลถูกทาด้วยสารสีดำที่ดีไซน์มาเหตุด้วยดูดลำแสงสุริยา ลำแสงสุริยาเหล่านี้ทำเอาน้ำร้อนขึ้น และพิทักษ์การยะเยือกแข็งของส่วนผสมที่ไหลกลับมาจากตัวสะสมแสงลงไปยังสิ่งทำน้ำร้อนในห้องใต้พิภพ

เครื่องก่อเหตุขึ้นเย็นด้วยแสงดวงอาทิตย์ – เครื่องมือก่อเหตุขึ้นเย็นจากแสงพระอาทิตย์ใช้พลังงานความร้อนเพราะด้วยผลิตความเย็น และ/หรือหาเรื่องชื้นให้กับโพยมในวิธีเพียงอย่างเดียวกับตู้เย็นและเครื่องเคราปรับดินฟ้าอากาศถ้วนทั่ว เครื่องใช้ไม้สอยนี้สมสมกับกำลังแรงงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ทำนองยิ่ง สัมพันธ์จากความประสงค์ความเย็นมีมากยอดครั้นมีแสงสัปดาห์ส่องมากยอด การก่อเรื่องขึ้นเย็นจากดวงสัปดาห์ได้รับการลองเชิงการใช้งานวิธีเจอะความเสร็จมาแล้ว และในภาคหน้าคาดว่าจะมีการใช้งานในวงโล่ง เกี่ยวจากราคาของเทคโนโลยีนี้ถูกลง โดยล้วนๆราคาของระบบขนาดเล็ก